Live TV - 2021-12-05

Om Namasivaya TV -LiveShree Kashi Vishwanath Temple - Varanasi (Live)

Shree Mahakaleshwar Temple - Ujjain (Live)

Shree Somnath Temple Junagadh - Gujarat (Live)